Hướng dẫn fix lỗi ký số trên hệ thống Kho Bạc Nhà Nước: “Nhà cung cấp CTS đang bị khóa”, “Cảnh báo: Lỗi kiểm tra thông tin chữ ký sô: Null”

Hướng dẫn fix lỗi ký số trên hệ thống Kho Bạc Nhà Nước

“Nhà cung cấp CTS đang bị khóa”

 “Cảnh báo: Lỗi kiểm tra thông tin chữ ký sô: Null”

  1. Gõ Windows + R điền certmgr.msc >> OK

  1. Chọn Certificates >> Intermediate Certification Authorites >> Certificates

Chọn Viettel-CA có issued by “Vietnam National Root CA” >> chuột phải chọn Delete

  1. Chọn Yes

 

  1. Kết quả