Hướng dẫn cài đặt chứng thư số VIETTEL-CA cũ 2015-2020

1: Tải file chứng thư số theo link sau: https://rootca.gov.vn/crt/viettel-ca.p7b

2: Mở file tải về >> Chọn Certificates:

3: Click Chứng thư số Viettel CA:

4: Click Install Certificate…  >> Nhấn Next >> Chọn Place all certicates in the following store >> Browse.. >> Chọn Intermediate Certificationg Authorities.

  

5: Nhấn Next >> Finish >> Thông báo import thành công.