Hướng dẫn đăng ký tờ khai nộp qua mạng trên hệ thống Etax của Tổng Cục Thuế

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TỜ KHAI NỘP QUA MẠNG TRÊN HỆ THỐNG ETAX CỦA TỔNG CỤC THUẾ

 

Để đăng ký tờ khai nộp qua mạng, bạn thực hiện theo 2 bước dưới đây.

Bước 1: Đăng nhập hệ thống Etax

Bước 2: Đăng ký thêm tờ khai nộp qua mạng.

 

Bước 1: Đăng nhập hệ thống Etax

Bước 1.1: Ban khởi động trình duyệt Google Chorme và đăng nhập vào web site của hệ thống Etax  bằng cách nhấn vào biểu tương Doanh nghiệp (1) sau đó nhấn vào nút đăng nhập (2).

 

Bước 1.2 Đăng nhập vào hệ thống thuế bằng cách nhập MST và mật khẩu để truy nhập hệ thống sau đó nhấn nút Đăng nhập (3).

 

Bước 2: Đăng ký thêm tờ khai nộp qua mạng.

Bước 2.1 Đăng ký thêm tờ khai.

Để đăng ký thêm tờ khai Bạn chọn Menu Khai thuế (1) sau đó chọn chức năng Đăng ký tờ khai (2), chọn nút Đăng ký thêm tờ khai (3)

 

Bước 2.2: Chọn tờ khai cần đăng ký nộp qua mạng (theo tháng/quý)

Để chọn loại tờ khai cần đăng ký bạn chọn loại kỳ kê khai, kỳ bắt đầutích chọn tờ khai tương ứng cần đăng ký (có thể chọn nhiều loại tờ khai đăng ký 1 lần)

Nhấn tiếp tục để xác nhận đăng ký cuối cùng nhấn Chấp nhận để hoàn thành đăng ký.

 

 

Xem video hướng dẫn đăng ký nộp tờ khai qua mạng tại đây.