Hướng dẫn cài đặt CTS Viettel-CA mới thời hạn 2019-2024

Cài đặt Chứng thư số Viettel-CA mới 2019-2024

  1. Tải CTS theo một trong 2 link sau:
  1. Mở file >> Certificates

  1. Click Viettel-CA

  1. Click Install certificate…

  1. Next >> Chọn Place all certicates in the following store >> Browse.. >> Intermediate Certificationg Authorities.

  1. Chọn Next >> Finish >> Thông báo thành công

  1. Kiểm tra cài thành công chưa (không bắt buộc thực hiện)

Nhấn Windows + R gõ certmgr.msc >> OK

  1. Chọn Certificates >> Intermediate Certification Authorities >> Certificates có thông tin CTS Viettel-CA mới thời hạn 2024.