Tài liệu hướng dẫn sử dụng và tích hợp dịch vụ Mysign
ảnh
Tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ Mysign
ảnh
Các câu hỏi thường gặp trong quá trình sử dụng dịch vụ Mysign
ảnh
Tài liệu hướng dẫn tích hợp API và SDK Mobile Mysign
Hướng dẫn kiểm tra nguồn gốc các tệp tải xuống từ trang web Viettel-CA.vn
Văn bản pháp quy về chứng thực số
ảnh
Chứng thư số Viettel-CA SHA-256 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Mã SHA256 của file: A1EE5CB48BB20D2DBF4269B49B6C886F265354A788A9F70B833AC766318EA1D7
ảnh
M? SHA256 c?a file: 4B671501460B1C82CCCE2EB0C301C0138B32759BB3BA4A516ECB5666BECF2F7A
ảnh
Giấy phép kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số Viettel-CA được Bộ TT&TT cấp 05/10/2020. Mã SHA256 của file: 10D61C396319CC3E04E153D2656511767613F6B72944C822C3F4B66593036F45
ảnh
Chứng thư số Viettel-CA SHA256 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Mã SHA256 của file: 2F591A87DB7C8B979F5D9D206515ED4770174D7744F3BE8E8924BFC6F74CB45D
ảnh
Chung thu so Viettel-CA SHA-256 cap ngay 17/04/2024, thoi han 17/04/2029. Ma SHA256: 8A5E9AFE71E3ACA4EF8D8BBE61B8062646415012C79D1D27E761EFC54BCE1C55
ảnh
Quy che chung thuc (CPS) cua dich vu Viettel-CA. Ma SHA256 cua file: AB1786268D105556B09AF54B1F295BDEA307D741C90E9CAC375204C7FD4E1547
ảnh
Chung thu so Viettel-CA Remote Signing do Bo Thong tin va Truyen thong cap. Ma SHA256 cua file: 07C28232B38DD67F5FFB55F2872A324F843384C0C0C8905842C7621E96D81044
ảnh
Chứng thư số Viettel-CA SHA1 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mới ngày 13/05/2019, thời hạn 13/05/2024. Mã SHA256 của file: F97884FE6AE3604F16025532493CE646FA9607495B6754A7C22641AEA571A435
ảnh
Chứng thư số Viettel-CA SHA1 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02/10/2015, thời hạn 02/10/2020. Mã SHA256 của file: A8CE0758B0177FA74F50E0DDFAFB9541B43E42C4E2811DC9026AA06B62F2A844
ảnh
Quy che chung thuc (CPS) cua dich vu Mobile-CA. SHA256: B5FBADBF905BD232C4706664EABCD7402E44B3729B0D6483855964A19F17E7A3
ảnh
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ SIM CA (Mobile-CA)
ảnh
Biểu mẫu cung cấp dịch vụ Mobile-CA. Mã SHA256: 42B60BFD0227299A96254C8E6F4815C70963022D06F944E643454256BF55A990
ảnh
Giấy phép Cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số Công cộng SIM PKI - Mobile-CA của Viettel có hiệu lực từ ngày 19/11/2021. Hash SHA256: 0300E44385F46F069166A5C77E84BF6FAC03DD2D1F55949244A2D7843D161EFE
ảnh
Giấy phép Cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số Công cộng Viettel-CA với hình thức USB Token, có hiệu lực từ ngày 16/03/2022 đến ngày 28/09/2030. Hash SHA256: D7F1C70086AFF0040B87284CD25D7DDF1C54FAC74952DF398DDA2DAFE563F50D
ảnh
Giấy phép Cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số Công cộng Viettel-CA với hình thức SIM-CA, có hiệu lực từ ngày 16/03/2022 đến ngày 18/11/2031. Hash SHA256: 6E411C17D4113D761FACBB10CA8E857EE6AAC6175D0C2DC0079276564E6B0C40
ảnh
Giấy phép cung cấp dịch vụ Chứng thực chữ ký số Công cộng Viettel-CA với hình thức Ký số từ xa - MySign, có hiệu lực từ ngày 20/07/2022 đến ngày 19/07/2032. Hash SHA256: B63A8F93A28744107EFA99FBF67112C6CFB72753C765D3A6EAE2CE3AF7F56F81
ảnh
Biểu mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp và sử dụng dịch vụ Viettel-CA. SHA256: E8A21C0864CA4C0E4076FD23FF948CAB5ACB6953E54B0ECBC76BC07620902257
ảnh
Biểu mẫu Đơn yêu cầu cung cấp Chứng thư số Viettel-CA. SHA256: DCA8569DD66655335850B11C6378C69F0D1909818D41B995A533184BB59D56F4
ảnh
Quy che chung thuc (CPS) cua dich vu Remote Signing - Mysign. SHA256: 87D4C8E29BBC8CD399F073259D1321EEC974C6067CC62B820CC891BB30C2A7BE
ảnh
Ma SHA256: 8CFB2F9B814920880078F2243FAA33E41D9E944FD168CD3C151B75C56A0E0F8A
ảnh
B4F558294C6398C6821C81D095B34CF354FF29D93E721A90DB7A455017F96659
Hướng dẫn dịch vụ Viettel-CA
ảnh
Mã SHA256 của file: EA1A28375708E514F0463BD7348573120E52700D8DE9FE9C1141EDAEC922DE4D
ảnh
HD ký hồ sơ trên trang http://congbomypham.cqldvn.gov.vn. Mã SHA256 của file: 7C1CCC5CAEF1E1E70512D203FEAEA6F066AC56551CCD360AD8C0988A93EC0E74
ảnh
Mã SHA256 của file: 73751E4A022778960FC5EA2316AE354BDCDBB22E743EE59F90A2017728CABD2F
ảnh
Mã SHA256 của file: 56950DBEA76A978055F3BBC51AEC81F970C0B21992CC75F555EF283B6E671C2B
ảnh
Mã SHA256 của file: 261E25105B03C11164C94A847CF03475F26081953F0870827AA764FF1678E69A
ảnh
Mã SHA256 của file: FE36F7FBD15BD2D642D1E25F6B38D65E2799FB0361F90C6BFD00CB6D165FE55B
ảnh
Mã SHA256 của file: 976C092786CA53967E309FB7D0283E6C19E617AEAF8F8B27F81838E92BF7E029
ảnh
Mã SHA256 của file: 66711C7B99D0BE3D8F51511A079193FFEBC4843F8DB17638279876122314B1FB
ảnh
Hướng dẫn sử dụng SIM_CA dành cho khách hàng. Mã SHA256 của file: 188DFFFD882CE5E153E095A5BD19D1486C54CC67AFFC8C8A7329B9D47AB7A432
ảnh
Mã SHA256 của file: A4B977804A949CDDB9029FCD247D9114AB15226BCD9E666A9F7DEF999F8CB5F3
ảnh
Mã SHA256 của file: 87827B9F963C349B0AAF79DC520532A4CE3B6AACEEE4CE765C5999CC874314E5
ảnh
Tài liệu hướng dẫn ký số trên ứng dụng Foxit reader và Adobe reader. Mã SHA256 của file: 210258E961B30691B326696CA60F71C38EC5EC82900218600DD961BF153BD798
ảnh
Hướng dẫn Các tình huống cấp bù CTS Viettel-CA. Mã SHA256 của file: AD15B64CA2AB3B004BBB433088D7CD58B0C9F115DEF666354291ABF011EB198B
ảnh
Hướng dẫn khách hàng đăng ký dịch vụ Mobile-CA
ảnh
Hướng dẫn gia hạn, tạm ngưng và thu hồi CTS Mobile-CA
Phần mềm
ảnh
Bo cai dat ung dung mBCCS CME dau noi dich vu CA, vBHXH, HDDT cho HDH Android. Ma SHA256: 95DC9156F6B3336612206512F475C99C050008CA21876FE52EE83D5D8F100806
ảnh
Bo cai dat ung dung mBCCS CME dau noi dich vu CA, vBHXH, HDDT cho HDH iOS
ảnh
Phần mềm "Cấp chứng thư số từ xa" cho nhân viên Viettel. Mã SHA256 của file: DD2EC2740F69BAF29FC8B3480C48EC486C49D158A7141360D0737FBB9F693810
ảnh
Mã SHA256 của file: 083B12527D78143F62C87CBDDA4BB4167AF2C4D39DAB43DDD52BADF2C7EBB2A4
ảnh
cho Windows 32 Bit. Mã SHA256: B2AE84BBCDC36BCE0AA1B4092FC84B4725DF90929D4B4C984F500C2FC1427981
ảnh
Mã SHA256: C9A0C6D2A2AB426A08B1FBF89CEDBE436CC491A704B04B341DE31A8054E1A681
ảnh
Mã SHA256: E63904FD84C629BEDB07F453A257EA1CB5B56DCA6C8013C7D142981F667FA232
ảnh
Mã SHA256: D8C2CA29DCA923843DD60A815AC94221307B4136D954A9C0AF529CD328C075FB
ảnh
Phần mềm fix lỗi Smartcard - khi bật Token Manager bị mờ các chức năng. Mã SHA256: DDE342549E9AE7289AB00A88C711743827F6B798769A10B4AE1195EB8259F9AF
ảnh
Java 7U51 bản 32 bít. Mã SHA256: D6000B676F9CFB791F5481674A71D28130F4AFE90CCC6D949D46ACFEE9E5A06C
ảnh
Plugin sử dụng cho hệ thống quản lý token version 5. Mã SHA256: C080937C5E74B23DEF0118CD4307C8047734EF9DCFB5425D2B47DEA3B98223A2
ảnh
Mã SHA256: 28C04804422019F0F26F358AF3AF71CCE11B9698F631509190E95D463EE3A687
ảnh
Phần mềm Viettel CA Signer Plugin 1.1.0.0. Mã SHA256: 152AB3F5BF0AC6212D41A609BC839532AF0B03217E3B76030E24A450A7C66C81
ảnh
Java hỗ trợ người nộp thuế đăng ký và sử dụng hệ thống Nộp thuế điện tử - bản dành cho win 64 bít. Mã SHA256: B87698E6DA1FABDF885FA81C8EB8FE1FA2D00D863F3BFE2BC7575EAB087CFEE1
ảnh
Java 7U80 dành cho win 32 bit. Mã SHA256: 7CAA5BF984C18EA3A194E701C21BC6A309F721331DAC1A02E046035ADDB50F6B
ảnh
Mã SHA256: 00B7E85A62F3630DDFF02A5977BB262C59F11D0EAAD1BD5677776730092AC55F
ảnh
file dll cài đặt để hỗ trợ reset MK USB Token Secure trên hệ thống TMS. Mã SHA256: C84D03315771C6CFD267EC4B9DAACF082EB005FE868B820400ABD3D6A0EB2ADE
ảnh
Đây là bộ cài đặt phần mềm của USB Token Secure V0. Mã SHA256: 430BE559446F1DCCB130E5A9BEB2C1693AF6E08F07E65B70D81BE4B026A97826
ảnh
Bộ cài đặt ViettelCA Plugin Signer MD5 check sum: DFF0D3FBA549D349995FDBAE6E83A485. Mã SHA256: FEB788B0051A698A2189BDBEA4CBA97F69A84F43F29F3E39550C2BBD91F84501
ảnh
Phần mềm fix lỗi máy tính win XP bị nhiễm virus không nhận CCID. Mã SHA256: DF888A2177A80719B6353F381891951A2E1ADE06BA926C1A6C84D32C6DE3E30A
ảnh
Client cho phép người dùng thực hiện truy vấn tới LDAP. Ngoài ra quản trị viên có thể dùng để quản trị. Link LDAP Viettel: http://ldap.viettel-ca.vn/. Mã SHA256: D306F83E65FCC01ADD8CD4838EDB968814FC73616B3DF59806A38E8A69A13B20
ảnh
Bản vá lỗi Driver USBToken v1. Mã SHA256: 7B0A85A75DE982C804966CEB094A5871D96E7208A440AA7419B27631CB212D8F
ảnh
Bản vá lỗi Driver USBToken v2. Mã SHA256: 5CB551336B9E444B273C2BC5021570FEB1ABB7580DCE7FF050B4AE5F253DC9E7
ảnh
Phần mềm USB Token Hồng Tiễn. Mã SHA256: F596949E9985AD24AE84331CF46988DAF02F4315125E913BC573855607604646
ảnh
Phần mềm USB Token V2. Mã SHA256: DC6AF8A972FE0F8A2CC049DD87E2DC80BD017AD4301CBB277FD80D6B2EA54C97
ảnh
Phần mềm ký pdf. Mã SHA256: 50338A22175C1925757344561CA90E66D1F651F37A834FF1AC07A101ED9872AC
ảnh
Mã SHA256: D6000B676F9CFB791F5481674A71D28130F4AFE90CCC6D949D46ACFEE9E5A06C
ảnh
Phần mềm Plugin ký số KHO BẠC NHÀ NƯỚC <<FIX LỖI OCSP>>. Mã SHA256: 1BB85B54D6691AE62FE53A4CEA8580F968BAC4C8E070A7CA12481E99A966E726
ảnh
Mã SHA256: 9E5DDCBF9F6C967D38F0BFB6D602095874F29E6117929C7CF1206F561FAFDF30
ảnh
Bộ cài USB Token V3. Mã SHA256: 2BA110DE67EF7FDBEE6E4F50C5D5ABC94060D499495189D2081125CDB347E5F2
ảnh
Bộ cài USB Token V4. Mã SHA256: BB5ECA9D3E702DA159310059C77D4B6E12AD70515F47B88DA9788C1378906B2F
ảnh
Bộ cài USB Token V5. Mã SHA256: 88E6BCA145DCE63C7F86E8597486DB36E6370C022C37CC3F00295F9CEE6EF89D
ảnh
Phần mềm cấp bù thời hạn chứng thư số Viettel-CA Pro. Mã SHA256: 43B9E1D07CC861C24B10C2428D9F3B9B4D1F3C6CC5171F3E4EDB9FBC71334169
ảnh
Plugin hỗ trợ đấu nối cho USB V6. Mã SHA256: C080937C5E74B23DEF0118CD4307C8047734EF9DCFB5425D2B47DEA3B98223A2
ảnh
Phần mềm hỗ trợ xóa key rác trong USB Token. Mã SHA256: 1FE03BBDB4D178D272FD8C27583D3697C79DC006728BCF74D796B02EBA31FC54
ảnh
Plugin ký số hỗ trợ USB Token phiên bản V2, V4, V5, V6. Mã SHA256: 8201E91B235E926CDA9536BFDDA67C7720963DFDDF02F5228BFB90E7BA8FD2AD
ảnh
cho Windows 64 Bit. Mã SHA256: AC6138235A4E5D5E45D2E2342A2A778CA775A0780B4AA33D690B7F6E58B63728
ảnh
Bộ cài đặt ứng dụng mBCCS CME đấu nối dịch vụ CA, vBHXH, HDDT cho HĐH Android - Phiên bản cũ. Mã SHA256:
ảnh
Bộ cài đặt Token Manager V6 phiên bản nâng cấp màn hình Thông báo Hết hạn CTS
ảnh
Bộ phần mềm Token Manager V6 cho MacOS
ảnh
Bo cai ung dung MySign phien ban Android
ảnh
Bộ cài đặt ứng dụng xác thực từ xa MySign phiên bản IOS
ảnh
Bo cai ung dung MySign phien ban iOS - IPA
ảnh
Bo cai phan mem Token Manager V6 - Ban on dinh dang trien khai dai tra
ảnh
Ma SHA256: 91575C205578617AA95D32DC56137ADF3A3E452203342D0AAFCFF3D15521F8ED
ảnh
Phan mem Token Manager V2 update 31/10/2023 cap nhat tinh nang phan mem gia han tu dong
ảnh
Phan mem Token Manager V4 update 31/10/2023 cap nhat tinh nang phan mem gia han tu dong
ảnh
Phan mem Token Manager V5 update 31/10/2023 cap nhat tinh nang phan mem gia han tu dong
ảnh
Phan mem Token Manager V6 update 31/10/2023 cap nhat tinh nang phan mem gia han tu dong
ảnh
Phan mem thay doi thong tin khach hang USB Token
Phần mềm khác
ảnh
Mã SHA256: 88A8DB8A79471998A817FD71F0A81CBF0A0C5136613B37134D0E141D51C5569E
ảnh
Mã SHA256: 6978803FDBB269B32E91F6BBDF57BAB417A21F66E5E65DF537D92EC0DAAACAF2
ảnh
Máy tính Windows 32 Bit. Mã SHA256:BD3AC52887B4549C69C2A37788929948E43EDF4810746B8ADBB3F728C4BBAE12
ảnh
Máy tính Windows 64 Bit. Mã SHA256: F4D734F9DB29D1AEAC7FEFB6B4088963EA95166FC5DFF8DD73231CC26FEAA164
ảnh
Mã SHA256: C0597BE7C59C70790D605EBA40A6326D3540655C5D4B1F31A46CA7B4CF3E4E1C
ảnh
Đăng ký VNACCS. Mã SHA256: DF2E730AA42EAF674066A5F9213EB493AA68F1B52E41A668D206933596D24E3B
ảnh
Đăng ký Doanh nghiệp. Mã SHA256: 109207808A4368C0EC8AFC7374B6C34EC428DDB9EE7A5007D7E13D0CF6116E22
ảnh
Mã SHA256: 962520BC8D250FEA1A9A101D3655F25E7707FFBEDB072C32C89A5DFAFF54CEF2
ảnh
Mã SHA256: D187B5B030884B82EA548A33BDC0B780D3E5CB02DBD9F6EE62374FFBDCFEC3D6
ảnh
ứng dụng đọc hồ sơ thuế định dạng .XML. Mã SHA256: B451BDCCE0218B71379CDAD59718CC4E0CCFA44C299513922FA48BD495F2A6A5
ảnh
Phần mềm ký offline tờ khai thuế định dạng XML. Mã SHA256: 52FFFE7C50F318CE029863F5BCB05EA9E1503213050506E6AC2F3CA15390EC7D
ảnh
1. Nâng cấp hỗ trợ đọc tờ khai thuế định dạng XML. 2. Nâng cấp đọc tông báo thuế, đăng ký thuế định dạng XML. 3. Cập nhật, sửa lỗi ứng dụng iTaxviewer 1.0.5. Mã SHA256: 6032B6396CA5E3B90D989B5E58924D74A91912B67A05D9AA0D198DBF5751970D
ảnh
Phần mềm client của hệ thống Công bố thông tin SSC của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước. Mã SHA256: CEF8AA413C1A09BC8F43486A85715E5831D82213FE233BA1D6285CE1FF4B29F1
ảnh
Bản JDK dành cho Win-64bit (Dùng khi khi đăng ký mới với hệ thống VNACCS). Mã SHA256: 2D9C5A19F9FA76BC11242D528D29D5C29999861B9AB274290635730A6DBC9C88
ảnh
Bản JDK dành cho Win-32bit (Dùng khi khi đăng ký mới với hệ thống VNACC). Mã SHA256: 2FCD19CF87E242D1AD852FDE870400C4D4D431B3F1CCCEB8D9C2F26DFA58F061
ảnh
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 3.2.2. Mã SHA256: B54EA57ADEE9D72F3C0EAF3CF0AAF49CD15FDDB066C02CE94829E07F2392EDB2
ảnh
Java plugin. Mã SHA256: 09D3CBC69BCF6934759BC4FCD73ECCB69CAA08999C5DA6BCC064453E8E7B766C
ảnh
Mã SHA256: 234DC6E550707099E9E92FD6C3526924B5988E03D5DADB57010E46EF0BF137FE
ảnh
Mã SHA256: C4E037C8B247C2D6E519F7E63EE72CEA368454CFDDB2586A6C06C6B6CB104425
Thuế Điện tử
ảnh
Mã SHA256: 6C703642560978F3D81F67E2FDF13B8350F7B5E7354EE4F9459631B29EC3D507
ảnh
http://nopthue.gdt.gov.vn của Tổng cục thuế. Mã SHA256: 4BDBE81B6D0EAAA8F6D254D3C7AF3FEBFC62E2EF869235D65FC834A9CA64492C
ảnh
Mã SHA256: FB3DDC90A9134EB4A7695F44B44DA00DBACB22C2307533E6ECB2A9B1E94C31D7
ảnh
http://vtax.vn . Mã SHA256: E032F3EC8C51B26B0ABD3D6B9723E5CA2CF56A26100AC58684BD3B43D8AEC722
ảnh
Mã SHA256: 8483C8D98D056F8B28485BFAF6B396A79A9B951E2B5681CBFA1EDA483420605D
ảnh
Mã SHA256: E47B1DF3FECE4B466606ECCD84FC930DC4A2144B035AA5C6F83EA3D5A82C1B16
ảnh
Mã SHA256: CAFC4F71B611E04B5FEB197EBF7C889908BCEBB1FA618A795C09DFC6BE7FFAC5
ảnh
Mã SHA256: E33380F8F68866EF91B42876AA72027CF179E641405F72B1E800714CD235DDA7
ảnh
Hướng dẫn cấu hình JAVA trên trang Nộp thuế Điện tử nopthue.gdt.gov.vn. Mã SHA256: 2D618CA8415F25FE6BE962ECD778FC0A1A0BEEA6C79E39F6E817BE2EA2D13342
ảnh
Bản cài ESigner 1.0.8 sử dụng trên trang Thuế điện tử