Hướng dẫn dịch vụ vBHXH
ảnh
HD xử lý các tình huống khi sử dụng phần mềm vBHXH theo QĐ 595 (v1.8). Mã SHA256: 1CA2AB458DF96B72445073F0AEB51D921DD419168C86BDCA894ED12FDA7ACCA6
ảnh
Mã SHA256: 8D319C3A56D3C48FFE2911DC87174697A6E4992B4DD8A62A872C03B40A7579D5
ảnh
Mã SHA256: 372C8D1F8BCAB855072EEF1B372D3B120BFAF817181B7740F7A608B70B9CF67D
ảnh
v1.1. Mã SHA256: D35BB7C6F17B9123FB6C3AB7E2B4B9C60137703319BDAAA0E7DE35ED379E33BE
ảnh
v1.5. Mã SHA256: 7B9A8BBDE81A12D082EC7AC5C7634A725AE0A0387B1724EE4FB98DE6EA9C13FD
ảnh
Hướng dẫn sử dụng phần mềm vBHXH TP Hà Nội theo chuẩn BHXH Việt Nam từ 01-05-2019. Mã SHA256: EBE6B73B265290003FA32DF6CDF9A780202A61664E0C7B7859B37F583C025780
ảnh
Hướng dẫn đăng ký lần đầu tại BHXH Hà Nội trên phần mềm vBHXH. Mã SHA256: E16ECE0427C62C70B79C8F58924CBC66EF3F80EFD39E4D28E25C43381911244E
ảnh
Mã SHA256: A8DB01827A64163B775E99EB06EEC3BFA5B4FB9926F5A1F5F8C4C95644022C54
Phần mềm
ảnh
- Version 6.0.0.2. Mã SHA256: 59692D0C9F34BF365E38D706DD1753905899C742C59E3892FB4F1380041B68EA
ảnh
Phần mềm nâng cấp Offline vBHXH áp dụng cho 62 tỉnh thành (Hà Nội áp dụng update từ bản 5.0.9.2 không sử dụng cho các phiên bản cũ). Mã SHA256: 651CD684ACB57C26749B4FCA3C5A79E6FADDB5BB6158E06ADB82E63BBFB688CA
ảnh
Mã SHA256: 0756A6E869A3D61E4CA3422B2AF86E36B94D338AEB65A643E94EFF6AFBC271EF
ảnh
file dotnetfx35. Mã SHA256: 0582515BDE321E072F8673E829E175ED2E7A53E803127C50253AF76528E66BC1
ảnh
Mã SHA256: C790C45C661ACFA25EFB40E7DAAC7DF21C7A3209CBC6246DED9F1E3A741214D1
ảnh
27/09/2021. Mã SHA256: DA633C4E889BFC046DA17FC281C38E0BD832245DB25332A6A014CCE2F1A33CBC
Văn bản pháp quy về BHXH
ảnh
Biểu mẫu giấy kèm theo quyết định 166 của BHXH Việt Nam. Mã SHA256: 160089BE9D255C629D30017E21ACDE139C31906EDE7A9FF0C97471E9BA5C8069
ảnh
Mã SHA256: D209A2AB58BCCDCF05EDB5CE429CC00C31259209B517FF75CD31E4B6AE3A45C4
ảnh
Công văn BHXH Hà Nội thông báo chuyển đổi về Công giao dịch hồ sơ điện tử BHXH Việt Nam từ 1/5/5019. Mã SHA256: 77FCD5779E021FB5837D511C723DA832085652BA445676A23EED5EE9401C53B4