Phần mềm mới update
ảnh
Phần mềm nâng cấp Offline vBHXH phiên bản Việt Nam áp dụng cho 62 tỉnh thành (Trừ Hà Nội)
ảnh
file dotnetfx35