Phần mềm mới update
ảnh
25/09/2018 Phần mềm nâng cấp Offline vBHXH phiên bản Việt Nam áp dụng cho 62 tỉnh thành KHÔNG áp dụng cho HÀ NỘI
ảnh
file dotnetfx35
ảnh
02/11/2018 Phần mềm nâng cấp Offline vBHXH phiên bản Hà Nội