Banner hiển thị
Huong dan tich hop API dich vu Mysign cho cac he thong ung dung CNTT
15/02/2023 00:00

Nham phuc vu cho cac don vi co he thong CNTT mong muon tich hop dich vu Mysign cua Viettel-CA, Viettel-CA cung cap duong dan Tai lieu huong dan tich hop API Mysign theo 2 dang dong bo (synchronize) va bat dong bo (asynchronize). 

TT

TAI LIEU HUONG DAN

LINK

I

Tai lieu huong dan tich hop Online

1

Tài lieu huong dan tich hop API ky dong bo (synchronize)

Link

2

Tai lieu huong dan tich hop API ky bat dong bo (asynchronize)

Link

De duoc huong dan chi tiet ve cac thong tin nghiep vu, gia ca cung nhu huong dan tich hop chi tiet Mysign, Quy khach vui long lien he don vi Viettel Tinh/Thanh pho gan nhat hoac Tong dai CSKH Viettel 18008168 (mien phi).

Xin chan thanh cam on Quy khach!

Tags: