18008000_Nhánh 1 (miễn phí)

Sản phẩm - Dịch vụ

Trang chủpath Sản phẩm dịch vụpath CTS cho cá nhân, tổ chức

Chứng thư số cho cá nhân, tổ chức

Date 06/03/2014

Chứng thư số cho cá nhân, tổ chức

Chứng thư số cho cá nhân, tổ chức được khách hàng sử dụng trong các giao dịch điện tử : khai thuế trực tuyến, khai hải quan điện tử, giao dịch ngân hàng điện tử, chứng khoán điện tử, thương mại điện tử, v.v.

Chứng thư số cho cá nhân, tổ chức được dùng để tạo ra chữ ký số - khẳng định danh tính của cá nhân, tổ chức ký điện tử.

Chữ ký số trong giao dịch điện tử có giá trị pháp lý như chữ ký và con dấu trong giao dịch giấy tờ truyền thống.

Viettel-CA cung cấp chứng thư số cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để đáp ứng nhu cầu ký giao dịch điện tử của khách hàng.