18008000_Nhánh 1 (miễn phí)

Khách hàng cá nhân

BIC ứng dụng chữ ký số để cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử

Date 11/04/2014

Từ tháng 8/2012, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) ứng dụng chữ ký số trong việc cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử cho khách hàng.

BIC ứng dụng chữ ký số để cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử

(TCCN) Từ tháng 8/2012, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) ứng dụng chữ ký số trong việc cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử cho khách hàng.

Cụ thể, khách hàng có thể xem thông tin sản phẩm, tính phí , đặt mua, và thực hiện thanh toán phí bảo hiểm thông qua website www.baohiemtructuyen.com.vn của BIC. Sau khi thanh toán xong, BIC sẽ liên hệ để xác nhận thông tin đơn hàng và hình thức giao nhận với khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý sử dụng Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, cán bộ có thẩm quyền của BIC sẽ ký số và gửi trực tiếp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử vào email khách hàng đã đăng ký và khách hàng có thể nhận được Giấy chứng nhận ngay lập tức

Để triển khai cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, BIC đã thực hiện đăng ký dịch vụ chữ ký số.

Hiện khách hàng có thể đặt mua đầy đủ các sản phẩm bảo hiểm cá nhân của BIC như Bảo hiểm vật chất - cháy nổ xe máy, Bảo hiểm du lịch trong nước, Bảo hiểm du lịch quốc tế, Bảo hiểm nhà, Bảo hiểm sức khỏe, thực hiện thanh toán và nhận Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử qua email.

Tính an toàn của của chữ ký số.

Tại Điều 9, Nghị định 26/2007/NĐ-CP của chính phủ có quy định rõ, Chữ ký số được xem là chữ ký điện tử an toàn khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Chữ ký số được tạo ra trong thời gian chứng thư số có hiệu lực và kiểm tra được bằng khoá công khai ghi trên chứng thư số có hiệu lực đó.

- Chữ ký số được tạo ra bằng việc sử dụng khoá bí mật tương ứng với khoá công khai ghi trên chứng thư số do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số.

- Khóa bí mật chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký.

Khóa bí mật và nội dung thông điệp dữ liệu chỉ gắn duy nhất với người ký khi người đó ký số thông điệp dữ liệu.