18008000_Nhánh 1 (miễn phí)

Khách hàng cá nhân

Giao dịch chứng khoán phải dùng chữ ký số

Date 15/03/2014

Giao dịch chứng khoán phải dùng chữ ký số

Chữ ký số chứng khoán Viettel

  Đặc điểm nổi bật của chữ ký số Viettel:

- Khả năng bảo mật (Secure): Đạt tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật mức cao nhất EAL4+, đáp ứng hầu hết các thiết bị HSM và Smartcard.
- Khả năng mở rộng (Scalable): Dựa trên kiến trúc PKI hiện đại, được thiết kế theo mô hình có độ sẵn sàng cao, Viettel-CA có khả năng mở rộng để cấp phát hàng triệu chứng thư số một cách dễ dàng.
- Khả năng sẵn sàng (Available): Tất cả chính sách, log, dữ liệu về chứng thư số và CRL được lưu trữ trên cơ sở dữ Oracle, là hệ cơ sở dữ liệu lớn nhất và đáng tin cậy nhất trên thế giới.
- Khả năng mở, tương thích (Open): Được thiết kế để tuân thủ các tiêu chuẩn mở quốc tế như X509, PKIX, LDAP...
- Khả năng kiểm soát bằng chính sách (Policy Driven): Hệ thống Viettel-CA có khả năng áp dụng các chính sách khác nhau với việc đăng ký các loại chứng thư số khác nhau.
- Khả năng linh động (Flexible): Viettel-CA có thể hỗ trợ nhiều phương thức đăng ký chứng thư số khác nhau: Web, Email, Face-to-face, CMP, SCEP...