18008000_Nhánh 1 (miễn phí)

Tin Tức

Trang chủ path Tin tức

THÔNG BÁO V/v THAY ĐỔI HÌNH THỨC KÊ KHAI QUÝ ĐỐI VỚI TỜ KHAI GTGT THEO THÔNG TƯ SỐ 151/2014/TT-BTC

Date 18/12/2014

Ngày 10/10/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2014.

Đáng chú ý, nội dung sửa đổi có quy định lại hình thức khai thuế GTGT theo Quý đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới 50 tỷ đồng.
    Sửa đổi, bổ sung quy định: Người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì thực hiện khai thuế GTGT theo quý và thời điểm kê khai theo quý áp dụng từ kỳ khai thuế GTGT quý IV năm 2014 (tháng 10, 11, 12 năm 2014).

Những doanh nghiệp tổng doanh thu từ 50 tỷ trở xuống nhưng tháng hiện tại đã gửi theo tháng thì có phải thông báo đến cơ quan thuế không ?
    Trường hợp Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống nhưng DN vẫn gửi tờ khai theo tháng, doanh nghiệp phải gửi công văn tới cơ quan Thuế quản lý xin hủy tờ khai tháng đã gửi, sau đó gửi lại tờ khai quý.
    Trường hợp Khai thuế theo tháng áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở lên nhưng DN vẫn gửi tờ khai theo quý thì doanh nghiệp sẽ bị xử lý phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.
    Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số  07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Nguồn: TCT

Tin tức khác